Budova je nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí. (§ 2 odst. 1 p) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. (§ 2 odst. 1 w) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. (§ 2 odst. 1 r) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Druhotný energetický zdroj je využitelný energetický zdroj, jehož energetický  potenciál  vzniká  jako  vedlejší  produkt  při  přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin včetně degazačního  a  důlního  plynu  nebo  při  energetickém  využívání nebo odstraňování  odpadů  a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti. (§ 2 odst. 1 c) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení  úspor  energie  nebo  zvýšení  energetické  účinnosti  včetně  doporučení k realizaci. (§ 2 odst. 1 n) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Energetické hospodářství je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií. (§ 2 odst. 1 d) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Energetický štítek je označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem. (§ 2 odst. 2 c) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

 Energetický posudekje písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. (§ 2 odst. 1 o) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů) 

Jmenovitý chladicí výkon klimatizačního systému je jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem. (§ 2 odst. 1 l) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Jmenovitý výkon je nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem. (§ 2 odst. 1 k) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Klimatizační systém je zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy. (§ 2 odst. 1 h) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Kotel je zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce. (§ 2 odst. 1 f) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Nákladově optimální úroveň stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov  nebo  jejich stavebních nebo technických prvků, která vede  k nejnižším  nákladům  na  investice v oblasti užití energií, na údržbu,   provoz   a  likvidaci  budov  nebo  jejich  prvků  v  průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. (§ 2 odst. 1 v) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností. (§ 2 odst. 1 a) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Obálka budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. (§ 2 odst. 1 t) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Obnovitelné zdroje jsou obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. (§ 2 odst. 1 b) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) je dokument, který obsahuje zákonem stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. (§ 2 odst. 1 m) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Technický systém budovy je zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů. (§ 2 odst. 1 u) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Ucelená část budovy je podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena. (§ 2 odst. 1 q) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Účinnost užití energie je míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech. (§ 2 odst. 1 e) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Ústřední vytápění nebo chlazení vytápění nebo chlazení je takový úkon, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor. (§ 2 odst. 1 j) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů) 

Větší změna dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. (§ 2 odst. 1 s) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)

Vytápění je proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí. (§ 2 odst. 1 i) novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů)